Skip to Content

SVKK yleiset toimitusehdot

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin yleiset toimitusehdot

 1. Soveltamisala ja määritelmiä

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin (jäljempänä ”SVKK”) yleisiä toimitusehtoja sovelletaan, ellei muusta ole sovittu.

SVKK tuottaa tietoa, julkaisuja, markkinatutkimuksia, tapahtumia, projekteja ja muita kansainvälistymis- sekä markkinointipalveluja (jäljempänä ”Palvelu”), joiden ensisijaisena tavoitteena on suomalaisten yritysten kansainvälistymisen edistäminen Venäjälle.

Asiakkaalla tarkoitetaan näissä toimitusehdoissa luonnollista tai juridista henkilöä (jäljempänä ”Asiakas”), joka SVKK:lta saamansa kirjallisen tarjouksen perusteella antaa tälle Palveluja koskevan toimeksiannon.

2. Markkinoinnin yhteydessä tai muutoin annetut Palveluita koskevat alustavat tiedot

SVKK antaa kaikki Palvelua koskevat alustavat tiedot sitoumuksetta mukaan lukien hankkeen kustannuksista annetut ennakkoarviot. SVKK ilmoittaa hinta-arvioita koskevista olennaisista muutoksista Asiakkaalle ilman viivytystä.

3.Tarjous ja tilauksen tekeminen

SVKK:n tekemä yhtä tai useampaa Palvelua koskeva tarjous määrittelee Palvelun sisällön ja Palvelua koskevat yleisistä toimitusehdoista poikkeavat ehdot. Tarjouksessa määritellyt ehdot ovat ensisijaisia suhteessa näihin ehtoihin.

SVKK voi oman harkintansa mukaan asettaa asiakkuudelle erityisiä ehtoja.

Asiakas tilaa palvelun ensisijaisesti kirjallisesti SVKK:n osoittamalla tavalla määräpäivään mennessä. SVKK:lla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, hyväksyä määräpäivän jälkeen tai muutoin kuin kirjallisesti vastaanottamansa tilaukset ja toimeksiannot.

4. Sopimuksen syntyminen

Palvelua koskeva tilaussopimus syntyy SVKK:n ja Asiakkaan välille, kun SVKK on vastaanottanut tilauksen ja lähettänyt Asiakkaalle tilausvahvistuksen. Mikäli SVKK on tehnyt Asiakkaalle kirjallisen tarjouksen, syntyy sopimus, kun Asiakas on hyväksynyt tarjouksen kirjallisesti. Tarjoukseen annettu vastaus, johon sisältyy lisäyksiä, rajoituksia tai ehtoja, ei sido suorittajaa, vaan vastaus katsotaan Asiakkaan vastatarjoukseksi.

Myös sähköpostitse toimitetut tilaukset ja tilausvahvistukset katsotaan kirjallisesti tehdyiksi. Kuitenkin markkinointimatkojen,  kv-kampanjoiden ja muiden projektien osalta Asiakkaan sitova kirjallinen tilaus tapahtuu erillisellä sitä varten laaditulla lomakkeella.

Ilmoittautuminen tulee SVKK:ta sitovaksi vasta Asiakkaan täyttämän lomakkeen tarkastamisen ja hyväksymisen jälkeen.  Asiakkaan ilmoittautumisen hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostilla.

5. Palvelun suunnittelu ja Asiakkaan tiedonantovelvollisuus

SVKK vastaa Palvelun suunnittelusta ja toteutuksesta tarjouksen mukaisesti. Palvelun toteuttamissuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan Asiakkaan mielipiteet ja erikoistoivomukset mahdollisuuksien mukaan. Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluja koskevaa suunnitelmaa sen valmistuttua.

Asiakkaan vaatimista tilaussopimuksesta ja palvelussuunnitelmasta poikkeavista ylimääräisistä toimeksiannoista ja/tai Asiakkaan pyynnöstä tehdystä ylityöstä on aina sovittava etukäteen kirjallisella sopimuksella, jossa määritellään SVKK:n työstä veloittama lisäpalkkio.

Asiakkaan on luovutettava kaikki Palvelun suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin tarvittavat tiedot ennalta sovitussa ajassa SVKK:lle.

Asiakas sitoutuu pyydettäessä ilmoittamaan SVKK:lle Palvelulle asettamansa tavoitteet sekä vastaamaan jälkeenpäin SVKK:n asiakastyytyväisyyskyselyyn.

6. Palvelun hinta

Hinnat ilmoitetaan euroina ilman arvonlisäveroa, ellei toisin ole nimenomaisesti mainittu. Asiakas vastaa tilaussopimuksessa ja muutoin sovituista Palvelun kustannuksista. Laskutuksen yhteydessä SVKK perii aina kulloinkin voimassa olevan suuruisen laskutuslisän lisättynä arvonlisäverolla.

SVKK:lla on oikeus laskuttaa Asiakasta sovittujen hintojen lisäksi niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat:

  1. Asiakkaan toimittamien tietojen puutteellisuudesta,
  2. Asiakkaan aiheuttamasta viivästymisestä,
  3. Asiakkaan Myötävaikutusvelvollisuuden (ks. kohta 10) laiminlyönnistä,
  4. Asiakkaan vaatimista tilaussopimuksesta ja palvelussuunnitelmasta poikkeavista ylimääräisistä toimeksiannoista,
  5. Asiakkaan pyynnöstä tehdystä ylityöstä,
  6. Muista Asiakkaan aiheuttamista Palveluun kuulumattomista ylimääräisistä kustannuksista.

7. Verot ja veronluontoiset maksut sekä valuuttakurssien vaihteluiden aiheuttamat kustannukset

Mikäli SVKK joutuu maksamaan tilaussopimuksen mukaisesta Palvelusta arvonlisäveroa tai muuta vastaavaa veroa tai veronluontoista maksua, sen nimestä riippumatta, on SVKK:lla oikeus laskuttaa kyseinen vero tai maksu Asiakkaalta. SVKK:lla on oikeus muuttaa veloitusta ja saada kaikissa tapauksissa Asiakkaalta korvaus niistä mahdollisista lisäsuorituksista jotka on tehtävä muuttuneen lain tai muiden viranomaismääräysten vuoksi.

Mikäli Palveluun liittyvät kustannukset nousevat valuuttakurssien muutosten vuoksi tilauksen hintatasosta yli viisi prosenttia, on SVKK:lla oikeus laskuttaa tästä aiheutuneet lisäkustannukset kokonaisuudessaan Asiakkaalta tarjouksessa tai muutoin määritellyn hinnan lisäksi.

8.Laskutus, maksuehdot ja huomautukset

Asiakas sitoutuu suorittamaan Palvelun hinnan tarjouksessa mainittuna tai SVKK:n muutoin ilmoittamana ajankohtana SVKK:n lähettämän laskun mukaisesti.

Osapuolten välisin sopimuksin SVKK voi harkintansa mukaan laskuttaa Asiakkaalta Palvelun hinnan osittain tai kokonaan myös etukäteen. Markkinointimatkojen, kv-kampanjoiden ja projektien osalta sovelletaan 50 % ennakkolaskutusta kaikilta osallistujilta. Laskutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mahdollisista lisätilauksista lähetetään loppulasku Asiakkaalle matkan jälkeen.

Seminaarien, valmennusohjelmien ja luentojen laskutus tapahtuu kokonaisuudessaan ennen tilaisuuden järjestämistä.  SVKK ja Asiakas voivat poikkeustapauksissa sopia laskutuksesta vasta tilaisuuden järjestämisen jälkeen.

Konsultointien, toimeksiantojen, luentojen, markkinatutkimusten ja vastaavien palveluiden laskutus tapahtuu ennakkolaskutuksena ei-jäsenien kohdalla niissä tapauksissa kun toimeksiannon suuruus on yli 500 euroa (ALV 0%). SVKK:n jäseniltä laskutetaan konsultoinnit, toimeksiannot, luennot, markkinatutkimukset ym. niiden suorittamisen jälkeen jälkikäteen SVKK:n normaalin laskutusaikataulun mukaisesti.

Painotuotteiden myynnin osalta ei-jäsenten kohdalla sovelletaan postiennakkoa tai ennakkomaksua.  SVKK voi päättää tästä poikkeavasti sellaisten organisaatioiden kohdalla jotka eivät voi lunastaa postiennakkoja.  Jäseniä laskutetaan jälkikäteen SVKK:n normaalin laskutusaikataulun mukaisesti.

SVKK:lla on myös oikeus laskuttaa Asiakasta tilaussopimuksen mukaisista tai muutoin Asiakkaan kanssa sovituista Palveluun liittyvistä hankinnoista (kuten tilavuokra) välittömästi kulun syntyessä.

SVKK veloittaa yhteiset ja yrityskohtaiset erilliskustannukset, jotka syntyvät tapahtuman aikana tai sen jälkeen, välittömästi tapahtuman jälkeen.

Maksuaika on 10 vrk netto, ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu.

Myöhästyneiden maksujen osalta SVKK:lla on oikeus laskuttaa Asiakkaalta korkolain mukainen vuotuinen viivästyskorko sekä kohtuulliset perintäkulut.

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa SVKK:lle kahdeksan päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Mikäli asiakas laiminlyö maksuvelvoitteensa kokonaan tai osittain, on SVKK:lla oikeus keskeyttää toimeksiannon hoitaminen sekä pidättää työn tulokset ja mahdolliset asiakirjat siihen saakka kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksut.

9. Kansainvälistymistuki ja muu tukirahoitus

SVKK voi hakea Palvelun rahoittamiseksi joko sille itselleen tai Asiakkaalle myönnettävää tukea Työ- ja elinkeinoministeriöstä (jäljempänä ”TEM”) tai muista rahoituslähteistä.
Mikäli SVKK:n tarjouksessa on hinnat esitetty TEM:n kansainvälistymistuen sisältäen ovat ne voimassa ainoastaan siinä tapauksessa, että TEM myöntää hankkeelle tukea SVKK:n hakemuksen mukaisesti. Mikäli TEM ei kuitenkaan tue hanketta hakemuksen mukaisella tavalla, sovelletaan tarjouksessa esitettyä hintaa, johon lisätään myöntämättä jääneen kansainvälistymistuen osuus.

SVKK:lla on oikeus laskuttaa Asiakkaalta Palveluiden täysi hinta ilman TEM tukea, mikäli Asiakas laiminlyö täyttää osallistujaselvityksen SVKK:n edellyttämällä tavalla.

TEM:n kansainvälistymistuen saamisen edellytyksiä säätelee TEM:n kulloinkin voimassa oleva ohjeistus ja käytäntö, eikä SVKK ole millään tavalla vastuuvelvollinen, mikäli TEM ei myönnä haettua tukea. SVKK:lla on aina oikeus laskuttaa Asiakkaalta saamatta jääneen tuen osuus jälkikäteen.

Kansainvälistymistuki suoritetaan Asiakkaalle TEM:n käytännön mukaisesti. SVKK:lla on oikeus veloittaa Asiakkaalta jälkikäteen Asiakkaan saama TEM-tuki, jos Asiakas on saanut tuen antamalla tukea koskevassa hakemuksessa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja.

Tässä kohdassa esitettyjä periaatteita noudatetaan TEM:n ohella myös muiden mahdollisten tukirahoituslähteiden osalta.

10. SVKK:n asettamat erityiset ehdot ja Asiakkaan myötävaikutusvelvoite

Asiakkaan on noudatettava Palvelun suunnittelu- ja toteutusvaiheessa SVKK:n tai sen edustajan antamia, Palvelun onnistumiseen tähtääviä kirjallisia tai suullisia ohjeita.
Asiakas vastaa siitä, että sen toiminta tai edustajat eivät vaaranna SVKK:n muiden Asiakkaiden tai Palvelun menestystä. SVKK:lla on oikeus peruuttaa tilaussopimus ja veloittaa Asiakkaalta aiheutuneet kulut, mikäli Asiakas laiminlyö myötävaikutusvelvoitteensa tai muutoin omalla toiminnallaan vaarantaa Palvelun suunnitelman mukaisen toteuttamisen.

11. Pakkaus, kuljetus, esillepano, näyttelyjärjestelyt, vakuuttaminen ja matkajärjestelyt

Ellei tilaussopimuksessa tai muutoin ole toisin sovittu Asiakas hoitaa omalla kustannuksellaan Palvelun toteutuksessa tarvittavan aineistonsa pakkaamisen, kuljetuksen, tullauksen, esillepanon ja poiskuljettamisen. Ellei Asiakas huolehdi aineistonsa poiskuljettamisesta tapahtuma-paikalta, on SVKK:lla oikeus suorittaa tämä Asiakkaan kustannuksella ja vastuulla. Asiakas vastaa kaikista Palvelua valmisteltaessa, sen aikana ja sitä purettaessa tapahtuvista vahingoista ja katoamisista.

Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan vakuutuksen Palvelun toteutukseen osallistuville edustajilleen, aineistolleen sekä edellä mainittujen pakkauksen, kuljetuksen ja esillepanon toimenpiteille.  Asiakkaan tulee itse sopia mahdollisista vakuutusjärjestelyistä.

Asiakas vastaa itse passin, viisumin ja matkalippujen voimassaolosta ja oikeellisuudesta, eikä niiden puuttuminen estä SVKK:ta laskuttamasta jo tehdystä työstä tai matkan ja/tai Palvelun peruuntumisesta tai siirtymisestä aiheutuneista kustannuksista.

12. Peruutusehdot

Ilmoittautuminen seminaareihin, koulutustilaisuuksiin, koulutusohjelmiin, kansainvälistymistapahtumiin yms. on sitova. Peruutuksesta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan, peritään koko osallistumismaksu. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Yrityskohtaisten valmennusten osalta osapuolia sitova sopimus syntyy näiden yleisten toimitusehtojen 4. kohdassa mainituin tavoin. Mikäli asiakas peruuttaa tilauksensa osapuolia sitovan sopimuksen syntymisen jälkeen, SVKK:lla on oikeus veloittaa 50% osapuolten välillä sovitusta koulutuksen hinnasta.

Tulkkaus-, luennointi-, konsultointi- ja toimeksiantopalvelun varauksen ja peruutuksen osalta noudatetaan seuraavia peruutusehtoja:  mikäli peruutus tapahtuu vähintään 15 vrk ennen tapahtumaa, SVKK ei veloita peruutuskuluja. Muussa tapauksessa SVKK veloittaa täyden hinnan peruutetusta palvelusta.

Tilanvuokra- ja tarjoilupalvelujen peruutuksessa noudatetaan seuraavia peruutusehtoja: ilmainen peruutusaika on 30 pv. Mikäli peruutus tapahtuu 30 –15 pv ennen sovittua palvelua, veloitetaan 50 % hinnasta. Alle 15 pv ennen sovittua palvelua tehdystä peruutuksesta veloitetaan koko summa.

13. Toimitusehdoista poikkeaminen

Näistä toimitusehdoista voidaan poiketa vain SVKK:n kirjallisella suostumuksella. SVKK voi Palvelukohtaisesti soveltaa tilaussopimuksissa erikoisehtoja näistä yleisistä ehdoista poiketen. SVKK:n tulee saattaa Palvelukohtaiset erikoisehdot Asiakkaan tietoon ennen tilaussopimuksen syntymistä. Näitä ehtoja sovelletaan siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa Palvelukohtaisten erikoisehtojen kanssa.

14. Vahingonkorvaus ja peruutukset

Jos Palvelu muusta kuin SVKK:n vastuulla olevasta syystä peruuntuu, siihen ei ilmoittaudu SVKK:n mielestä riittäväksi katsottavaa määrää Asiakkaita tai siihen osallistumista joudutaan rajoittamaan, on SVKK:lla oikeus peruuttaa mainittu tilaussopimus. SVKK:n tulee ilmoittaa peruuntumisesta Asiakkaalle välittömästi peruuntumisperusteen synnyttyä. SVKK:lla ei ole velvoitetta maksaa Asiakkaalle korvausta peruuttamisen johdosta.

Peruuttamisen tapahtuessa SVKK palauttaa Asiakkaan maksamat maksut vähennettynä Palveluun liittyvillä jo syntyneillä kuluilla. Mikäli Palvelu peruutetaan asiakasmäärän rajoittamisen takia, palauttaa SVKK kaikki Asiakkaan maksamat maksut.

SVKK pidättää oikeuden tehdä muutoksia tapahtumien ja tilaisuuksien pitopaikkoihin sekä Palvelun sisältämiin markkinointi- ja/tai mainontakanaviin. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta tilaussopimuksessa määriteltyyn Palvelun hintaan. SVKK ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisista muutoksista ilman viivytystä. Ilmoituksen saatuaan Asiakkaalla on oikeus reklamoida muutoksesta viiden päivän määräajassa, minkä jälkeen muutokseen ei voida enää vedota.

Mikäli Asiakas peruuttaa tilauksensa tilaussopimuksen jo synnyttyä tai jos SVKK purkaa tilaussopimuksen Asiakkaan sopimusrikkomuksen perusteella, Asiakas on velvollinen suorittamaan SVKK:lle täyden korvauksen aiheuttamistaan vahingoista, jollaisiksi voidaan, luettelon kuitenkaan olematta täydellinen, lukea esimerkiksi pinta-alavuokrat, osaston suunnittelu- ja toteuttamiskustannukset, matka- ja majoituskustannukset, markkinointimateriaalien suunnittelu- ja toteutuskustannukset, mahdolliset muut alihankintakustannukset sekä SVKK:n henkilökunnan tekemä työ.

Tilauksen peruuttaminen tai purkaminen on Asiakkaan tai SVKK:n suoritettava kirjallisesti.

15. Muut vastuut

SVKK toteuttaa Palvelun tilaussopimuksen mukaisesti. SVKK ei kuitenkaan vastaa tietotuotteissa esiintyvien tietojen oikeellisuudesta.

SVKK:n vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa Asiakkaan sille suorittamiin maksuihin.

SVKK ei missään olosuhteissa vastaa Asiakkaalle aiheutuneesta epäsuorasta tai välillisestä vahingosta.

Vaatimukset SVKK:a kohtaan on esitettävä kuukauden kuluessa Palvelun päättymisestä.

16. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palveluita koskevaa sopimusta tai siihen liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle ilman SVKK:n kirjallista suostumusta.

17. Alihankinta

SVKK:lla on oikeus toimeksiantoa suorittaessaan tarvittaessa käyttää alihankkijoita. SVKK vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan ellei Asiakkaan kanssa kirjallisesti muuta sovita.

18. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Palvelua koskevat SVKK:n ja Asiakkaan väliset mahdolliset riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Back top top