Skip to Content

Henkilöstöjohtamiseen ollaan tyytyväisiä sekä Suomessa että Venäjällä

Millaisia mielikuvia herättää ajatus venäläisestä johtamistavasta? Perinteinen kuva venäläisestä johtamistavasta on autoritäärinen ”one-man management”, jossa johtajan valta on lähes rajaton. Etenkin yksityisellä sektorilla johtamisen kehittämiseen on kuitenkin kiinnitetty Venäjällä viime vuosina yhä enemmän huomiota ja johtamistavat ovat kehittyneet. Suomessa johtamiskulttuuri on kehittynyt työelämätietoistumisen ja työtehtävien autonomisoitumisen myötä yhä enemmän kohti valmentavaa ja mahdollistavaa johtamista.

Tutkimme Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa suomalaisen ja venäläisen työelämän yhtäläisyyksiä ja eroja, yhtenä aiheena tyytyväisyys johtamiseen.

Venäläiset hieman tyytyväisempiä johtamiseen kuin suomalaiset

Vertailimme tutkimusprojektissamme suomalaisten ja venäläisten yksityisen sektorin työntekijöiden tyytyväisyyttä johtamiseen. Kun kysyttiin yleisesti, kuinka tyytyväisiä yksityisen sektorin työntekijät ovat lähimmän esimiehensä johtamistapaan, tulos on melko tasainen: hieman alle kolmannes työntekijöistä on molemmissa maissa erittäin tyytyväisiä johtamiseen.  Melko tyytyväisiä on Suomessa hieman alle puolet ja Venäjällä hieman yli puolet eli Venäjällä painotus on jopa hieman voimakkaammin tyytyväisyyden puolella. Tulosta voi pitää yllättävänä, jos verrataan aiempaan kuvaan venäläisistä johtamistavoista. Toisaalta odotukset johtamista kohtaan voivat olla eri maissa erilaiset.

Tulosta voi pitää yllättävänä, jos verrataan aiempaan kuvaan venäläisistä johtamistavoista.

Suomalaiset tyytyväisiä luottamukseen, venäläiset avoimeen informaatioon

Kun analysoimme tarkemmin erilaisia johtamisen osa-alueita, paljastui maiden välillä eroja. Suomalaisista suurempi osa oli erittäin tyytyväisiä esimiesten kykyyn innostaa alaisiaan ja palkita hyvistä työsuorituksista. Suomalaiset olivat tyytyväisempiä myös esimiesten alaisiaan kohtaan osoittamaan luottamukseen.

Venäläiset sen sijaan ovat suomalaisia työntekijöitä tyytyväisempiä esimiehensä kykyyn sovitella työyhteisön ristiriitoja sekä johtajan avoimuuteen työpaikkaa koskevissa asioissa.  Lisäksi suurempi osa venäläisistä oli tyytyväisempiä esimiehen kykyyn antaa palautetta työstä.

Vaikuttaa siis siltä, että venäläinen johtamistyyli on todella kehittynyt, jos työntekijät ovat tyytyväisiä johtajan toimintaan muiden muassa niinkin keskeisessä asiassa kuin avoimessa viestinnässä, joka perinteisesti on suomalaisten työyhteisöjen kompastuskivi. Toisaalta voidaan pohtia, mikä koetaan riittävän avoimeksi viestinnäksi kussakin maassa. Venäläisten tutkijoiden mukaan johtaminen elääkin Venäjällä murroskautta: osa johtajista, etenkin julkisella sektorilla, käyttää edelleen jakamatonta valtaansa, kun taas yksityisellä sektorilla on panostettu henkilöstöjohtamiseen ja myös ulkomailla kouluttautunut uusi johtajasukupolvi on tuonut mukanaan uutta johtamiskulttuuria. Suomalaistakaan johtamista ei voi niputtaa yhden tyylisuunnan alle vaan johtamiskulttuuri on hyvin moninainen. Johtaminen on kuitenkin jatkuvasti kehittyvä ala, joka uudistuu työelämän muutoksen myötä.

Kirjoittajat

YTT Tiina Saari, Tampereen yliopisto tiina.p.saari@uta.fi

Professori Harri Melin, Tampereen yliopisto, harri.melin@uta.fi

Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen projektissa vertaillaan suomalaista ja
venäläistä työelämää ja työhyvinvointia, erityisesti sitoutumisen ja työn imun näkökulmista. Projektia rahoittaa työsuojelurahasto ja sitä johtaa professori Harri Melin. Julkaisemme kevään mittaan näihin aiheisiin liittyvän blogitekstisarjan.

Linkkejä tutkimusartikkeleihin:

Saari, Tiina & Melin, Harri & Balabanova, Evgeniya & Efendiev, Azer (2018) Better leadership, higher work engagement? Comparative study on Finnish and Russian private sector employees. International Journal of Sociology and Social Policy 38 (11/12), 922-943.

Saari, Tiina & Sippola, Markku & Melin, Harri & Balabanova, Evgeniya & Efendiev, Azer (2018) Comparing Finnish and Russian work life. Mir Rossii  27 (2), 90–108.

Saari, Tiina & Melin, Harri & Balabanova, Evgeniya & Efendiev, Azer (2017) The job demands and resources as antecedents for work engagement – Comparative research on Finland and Russia. Baltic Journal of Management 12 (2), 240-254.

Keskustelua aiheesta

Back top top