Skip to Content

SVKK yleiset toimitusehdot

1.     Soveltamisala ja määritelmiä

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin (jäljempänä ”SVKK”) yleisiä toimitusehtoja sovelletaan, ellei muusta ole sovittu.

SVKK tuottaa tietoa, tapahtumia, neuvontaa ja muita kansainvälistymis- sekä markkinointipalveluja (jäljempänä ”Palvelu”), joiden ensisijaisena tavoitteena on suomalaisten yritysten kansainvälistymisen edistäminen Venäjälle.

Asiakkaalla tarkoitetaan näissä toimitusehdoissa luonnollista tai juridista henkilöä (jäljempänä ”Asiakas”), joka SVKK:lta saamansa kirjallisen tarjouksen perusteella antaa tälle Palveluja koskevan toimeksiannon.

2.     Markkinoinnin yhteydessä tai muutoin annetut Palveluita koskevat alustavat tiedot.

SVKK antaa kaikki Palvelua koskevat alustavat tiedot sitoumuksetta mukaan lukien hankkeen kustannuksista annetut ennakkoarviot. SVKK ilmoittaa hinta-arvioita koskevista olennaisista muutoksista Asiakkaalle ilman viivytystä.

3.     Tarjous ja tilauksen tekeminen

SVKK:n tekemä yhtä tai useampaa Palvelua koskeva tarjous määrittelee Palvelun sisällön ja Palvelua koskevat yleisistä toimitusehdoista poikkeavat ehdot. Tarjouksessa määritellyt ehdot ovat ensisijaisia suhteessa näihin ehtoihin.

SVKK voi oman harkintansa mukaan asettaa asiakkuudelle erityisiä ehtoja.

Asiakas tilaa palvelun ensisijaisesti kirjallisesti SVKK:n osoittamalla tavalla määräpäivään mennessä. SVKK:lla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, hyväksyä määräpäivän jälkeen tai muutoin kuin kirjallisesti vastaanottamansa tilaukset ja toimeksiannot.

4.     Sopimuksen syntyminen

Palvelua koskeva tilaussopimus syntyy SVKK:n ja Asiakkaan välille, kun SVKK on vastaanottanut tilauksen ja lähettänyt Asiakkaalle tilausvahvistuksen. Mikäli SVKK on tehnyt Asiakkaalle kirjallisen tarjouksen, syntyy sopimus, kun Asiakas on hyväksynyt tarjouksen kirjallisesti. Tarjoukseen annettu vastaus, johon sisältyy lisäyksiä, rajoituksia tai ehtoja, ei sido suorittajaa, vaan vastaus katsotaan Asiakkaan vastatarjoukseksi.

Myös sähköpostitse toimitetut tilaukset ja tilausvahvistukset sekä muut kirjalliset ilmoitukset SVKK:n ja Asiakkaan välillä katsotaan kirjallisesti tehdyiksi. Asiakkaan sitova kirjallinen tilaus voi tapahtua sitä varten laaditulla erillisellä nettilomakkeella, joka voidaan toimittaa SVKK:lle myös sähköisessä muodossa.

Ilmoittautuminen tulee SVKK:ta sitovaksi vasta Asiakkaan täyttämän lomakkeen tarkastamisen ja hyväksymisen jälkeen. Asiakkaan ilmoittautumisen hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostilla.

5.     Palvelun suunnittelu ja Asiakkaan tiedonantovelvollisuus

SVKK vastaa Palvelun suunnittelusta ja toteutuksesta tarjouksen mukaisesti. Palvelusuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan Asiakkaan mielipiteet ja erikoistoivomukset mahdollisuuksien mukaan. Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluja koskevaa suunnitelmaa sen valmistuttua sekä täyttämään mahdolliset Asiakkaan vastuulla olevat tehtävät palvelusuunnitelman mukaisesti.

Asiakkaan vaatimista tilaussopimuksesta ja palvelussuunnitelmasta poikkeavista ylimääräisistä toimeksiannoista ja/tai Asiakkaan pyynnöstä tehdystä ylityöstä on aina sovittava etukäteen kirjallisesti ja määriteltävä SVKK:n työstä veloittama lisäpalkkio.

Asiakkaan on luovutettava kaikki Palvelun suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin tarvittavat riittävät ja oikeat tiedot ennalta sovitussa ajassa SVKK:lle.

6.     Palvelun hinta

Hinnat ilmoitetaan euroina ilman arvonlisäveroa, ellei toisin ole nimenomaisesti mainittu. Laskutuksen yhteydessä SVKK perii aina kulloinkin voimassa olevan suuruisen laskutuslisän lisättynä arvonlisäverolla.

SVKK:lla on oikeus laskuttaa Asiakasta sovittujen hintojen lisäksi niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat:

  1. Asiakkaan toimittamien tietojen puutteellisuudesta,
  2. Asiakkaan aiheuttamasta viivästymisestä,
  3. Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnistä
  4. Asiakkaan vaatimista Tilaussopimuksesta ja Palvelussuunnitelmasta poikkeavista ylimääräisistä toimeksiannoista,
  5. Asiakkaan pyynnöstä tehdystä ylityöstä,
  6. Muista Asiakkaan aiheuttamista Palveluun kuulumattomista ylimääräisistä kustannuksista.
  7. Veroista ja veronluonteisista maksuista sekä valuuttakurssien vaihteluiden aiheuttamista kustannuksista

Mikäli SVKK joutuu maksamaan tilaussopimuksen mukaisesta Palvelusta arvonlisäveroa tai muuta vastaavaa veroa tai veronluontoista maksua, sen nimestä riippumatta, on SVKK:lla oikeus laskuttaa kyseinen vero tai maksu Asiakkaalta.  SVKK:lla on oikeus muuttaa veloitusta ja saada kaikissa tapauksissa Asiakkaalta korvaus niistä mahdollisista lisäsuorituksista jotka on tehtävä muuttuneen lain tai muiden viranomaismääräysten vuoksi.

Mikäli Palveluun liittyvät kustannukset nousevat valuuttakurssien muutosten vuoksi tilauksen hintatasosta yli viisi prosenttia, on SVKK:lla oikeus laskuttaa tästä aiheutuneet lisäkustannukset kokonaisuudessaan Asiakkaalta tarjouksessa tai muutoin määritellyn hinnan lisäksi.

7.     Laskutus, maksuehdot ja huomautukset

Asiakas sitoutuu suorittamaan Palvelun hinnan tarjouksessa mainittuna tai SVKK:n muutoin ilmoittamana ajankohtana SVKK:n lähettämän laskun mukaisesti.

Osapuolten välisen sopimuksen perusteella SVKK voi harkintansa mukaan laskuttaa Asiakkaalta Palvelun hinnan osittain tai kokonaan myös etukäteen. Vienninedistämis- ja kansainvälistysmatkojen osalta sovelletaan 50 % ennakkolaskutusta kaikilta osallistujilta. Laskutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mahdollisista lisätilauksista lähetetään loppulasku Asiakkaalle matkan jälkeen. Seminaarien, koulutusten, luentojen ja muiden tilaisuuksien osallistumismaksun laskutus tapahtuu tilaisuuden jälkeen.  Valmennusohjelmien ja muiden laajempien kokonaisuksien laskutus voidaan sopia tapahtuvaksi erissä.

Painotuotteiden myynnin osalta asiakasta laskutetaan, kun tilaus on laitettu toimitettavaksi. Postitettaviin tilauksiin lisätään laskutuslisä ja toimitusmaksu.

SVKK:lla on myös oikeus laskuttaa Asiakasta Tilaussopimuksen mukaisista tai muutoin Asiakkaan kanssa sovituista Palveluun liittyvistä hankinnoista (kuten tilavuokra) välittömästi kulun syntyessä. Maksuaika on 10 vrk netto, ellei osapuolten välillä ole toisin sovittu. Myöhästyneiden maksujen osalta SVKK:lla on oikeus laskuttaa Asiakkaalta korkolain mukainen vuotuinen viivästyskorko sekä kohtuulliset perintäkulut.

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa SVKK:lle kahdeksan päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Mikäli Asiakas laiminlyö maksuvelvoitteensa kokonaan tai osittain, on SVKK:lla oikeus keskeyttää toimeksiannon hoitaminen sekä pidättää työn tulokset ja mahdolliset asiakirjat siihen saakka, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksut. SVKK ilmoittaa toimeksiannon hoitamisen keskeyttämisestä Asiakkaalle kirjallisesti.

8.     SVKK:n asettamat erityiset ehdot ja Asiakkaan myötävaikutusvelvoite

Asiakkaan on noudatettava Palvelun suunnittelu- ja toteutusvaiheessa SVKK:n tai sen edustajan antamia, Palvelun onnistumiseen tähtääviä kirjallisia tai suullisia ohjeita.

Asiakas vastaa siitä, että sen toiminta tai edustajat eivät vaaranna SVKK:n muiden Asiakkaiden toimintaa tai Palvelun toteuttamista. SVKK:lla on oikeus peruuttaa tilaussopimus ja veloittaa Asiakkaalta aiheutuneet kulut, mikäli Asiakas laiminlyö myötävaikutusvelvoitteensa tai muutoin omalla toiminnallaan vaarantaa Palvelun suunnitelman mukaisen toteuttamisen.

9.     Pakkaus, kuljetus, esillepano, tapahtumajärjestelyt, vakuuttaminen ja matkajärjestelyt

Ellei Tilaussopimuksessa tai muutoin ole toisin sovittu Asiakas hoitaa omalla kustannuksellaan Palvelun toteutuksessa tarvittavan aineistonsa pakkaamisen, kuljetuksen, tullauksen, esillepanon ja poiskuljettamisen. Ellei Asiakas huolehdi aineistonsa poiskuljettamisesta tapahtumapaikalta, on SVKK:lla oikeus suorittaa tämä Asiakkaan kustannuksella ja vastuulla. Asiakas vastaa kaikista Palvelua valmisteltaessa, sen aikana ja sitä purettaessa tapahtuvista vahingoista ja katoamisista.

Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan vakuutuksen Palvelun toteutukseen osallistuville edustajilleen, aineistolleen sekä edellä mainittujen pakkauksen, kuljetuksen ja esillepanon toimenpiteille.  Asiakkaan tulee itse sopia mahdollisista vakuutusjärjestelyistä.

Asiakas vastaa itse passin, viisumin ja matkalippujen voimassaolosta ja oikeellisuudesta, eikä niiden puuttuminen estä SVKK:ta laskuttamasta jo tehdystä työstä tai matkan ja/tai Palvelun peruuntumisesta tai siirtymisestä aiheutuneista kustannuksista.

10.  Peruutusehdot

Ilmoittautuminen seminaareihin, koulutustilaisuuksiin, koulutusohjelmiin, kansainvälistymistapahtumiin, VKE-matkoihin ja muihin tapahtumiin on sitova.  VKE-matkojen ja muiden tapahtumien osalta peruutuksesta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan, peritään koko osallistumismaksu. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.  Seminaarien, koulutustilaisuuksien ja muiden koulutusohjelmien osalta ilmoittautumisen voi perua ilman kustannuksia kaksi päivää ennen tilaisuutta. Jos ilmoittautumista ei ole peruutettu ajoissa, peritään koko osallistumismaksu. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Muiden toimeksiantojen osalta osapuolia sitova sopimus syntyy näiden yleisten toimitusehtojen 4. kohdassa mainituin tavoin. Mikäli asiakas peruuttaa tilauksensa osapuolia sitovan sopimuksen syntymisen jälkeen, SVKK:lla on oikeus veloittaa 50 % osapuolten välillä sovitusta palvelun hinnasta.  Tarjouksessaan SVKK voi esittää tästä poikkeavia peruutusehtoja.

SVKK:lla on oikeus laskuttaa tilanvuokrasta ja tarjoilupalveluista aiheutuneet peruutushetkeen mennessä syntyneet kulut.

11.  Toimitusehdoista poikkeaminen

Näistä Toimitusehdoista voidaan poiketa vain SVKK:n kirjallisella suostumuksella. SVKK voi Palvelukohtaisesti soveltaa Tilaussopimuksissa erikoisehtoja näistä yleisistä ehdoista poiketen. SVKK:n tulee saattaa Palvelukohtaiset erikoisehdot Asiakkaan tietoon ennen Tilaussopimuksen syntymistä. Näitä ehtoja sovelletaan siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa Palvelukohtaisten erikoisehtojen kanssa.

12.  Vahingonkorvaus, peruutukset ja tilaussopimuksen purkaminen

Jos Palvelu muusta kuin SVKK:n vastuulla olevasta syystä peruuntuu, siihen ei ilmoittaudu SVKK:n mielestä riittäväksi katsottavaa määrää Asiakkaita tai siihen osallistumista joudutaan rajoittamaan, on SVKK:lla oikeus peruuttaa mainittu Tilaussopimus. SVKK:n tulee ilmoittaa peruuntumisesta Asiakkaalle välittömästi peruuntumisperusteen synnyttyä. SVKK:lla ei ole velvoitetta maksaa Asiakkaalle korvausta peruuttamisen johdosta.

Peruuttamisen tapahtuessa SVKK palauttaa Asiakkaan maksamat maksut vähennettynä Palveluun liittyvillä jo syntyneillä kuluilla. Mikäli Palvelu peruutetaan asiakasmäärän rajoittamisen takia, palauttaa SVKK kaikki Asiakkaan maksamat maksut.

SVKK pidättää oikeuden tehdä muutoksia tapahtumien ja tilaisuuksien pitopaikkoihin sekä Palvelun sisältämiin markkinointi- ja/tai mainontakanaviin. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta Tilaussopimuksessa määriteltyyn Palvelun hintaan. SVKK ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisista muutoksista ilman viivytystä. Ilmoituksen saatuaan Asiakkaalla on oikeus reklamoida muutoksesta viiden päivän määräajassa, minkä jälkeen muutokseen ei voida enää vedota.

Tilaussopimus voidaan toisen osapuolen toimesta purkaa päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomusta kahden viikon kuluessa kirjallisen purkuvaroituksen saamisesta. Purkuvaroituksen on sisällettävä purku-uhka ja syy purkamiselle. Mikäli sama sopimusrikkomus toistuu myöhemmin, purkuvaroitusta ei tarvitse lähettää. Mikäli on ilmeistä, ettei toinen osapuoli pysty korjaamaan sopimusrikkomusta, voidaan purku suorittaa ilman purkuvaroitusta välittömästi.

Mikäli Asiakas peruuttaa tilauksensa Tilaussopimuksen jo synnyttyä tai jos SVKK purkaa Tilaussopimuksen Asiakkaan sopimusrikkomuksen perusteella, Asiakas on velvollinen suorittamaan SVKK:lle täyden korvauksen aiheuttamistaan vahingoista, jollaisiksi voidaan, luettelon kuitenkaan olematta täydellinen, lukea esimerkiksi pinta-alavuokrat, suunnittelu- ja toteuttamiskustannukset, matka- ja majoituskustannukset, mahdolliset muut alihankintakustannukset sekä SVKK:n henkilökunnan tekemä työ.

Tilauksen peruuttaminen tai purkaminen on Asiakkaan tai SVKK:n suoritettava kirjallisesti.

13.  Muut vastuut

SVKK toteuttaa Palvelun Tilaussopimuksen mukaisesti.

SVKK:n vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa Asiakkaan sille suorittamiin maksuihin.

SVKK tai Asiakas ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta.

Tämän luvun mukaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos toinen sopijapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella, rikkonut salassapitovelvoitetta tai loukannut immateriaalioikeuksia. Tällöin vahinkoa kärsineellä sopijapuolella on oikeus korvaukseen myös välillisestä vahingosta.

Vaatimukset SVKK:a kohtaan on esitettävä kahden viikon kuluessa Palvelun päättymisestä.

14.  Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla tai SVKK:lla ei ole oikeutta siirtää Palveluita koskevaa sopimusta tai siihen liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.

15.  Alihankinta

SVKK:lla on oikeus toimeksiantoa suorittaessaan tarvittaessa käyttää Alihankkijoita. SVKK vastaa Alihankkijan työstä kuin omastaan ellei Asiakkaan kanssa kirjallisesti muuta sovita.

16.  Immateriaalioikeudet

Tulosaineisto joka syntyy SVKK:n Asiakkaalle toteuttaman Palvelun tuloksena, mukaan lukien tekijänoikeudet edelleenluovutus- ja muunteluoikeuksineen ja muut immateriaalioikeudet kuten myös raportit, selonteot, tekniset, liiketaloudelliset, kaupalliset ja rahoitukselliset selvitykset ja muu dokumentaatio ovat SVKK:n omaisuutta, jotka SVKK voi niin halutessaan ja asiakkaansa kanssa näin sovittuaan luovuttaa asiakkaansa omistukseen tai käyttöön.

17.  Salassapito ja henkilötietojen käsittely

Sopijapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, että Palvelua tuotettaessa noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä.

Palveluntuottaja vastaa siitä, että sen käyttämät Alihankkijat noudattavat näitä salassapitoa koskevia määräyksiä.

Salassapitovelvollisuuden rikkomisena ei pidetä viranomaisten velvoittavan määräyksen vuoksi tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaiselle tai muulle taholle.

Tässä luvussa tarkoitetut velvoitteet jatkuvat myös Tilaussopimuskauden jälkeen.

18.  Force Majeure

Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen Tilaussopimuksen täyttämisen estävä ja Tilaussopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon Tilaussopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, lakko tai muu työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Myös EU:n ja Yhdysvaltojen asettamat pakotteet ja niiden laajentaminen Venäjää kohtaan sekä Venäjän asettamat vastapakotteet voivat muodostaa Force Majeure-tilanteen.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä johtuen, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle samoin kuin esteen lakkaamisesta, jonka jälkeen sopijapuolten on viimeistään sovittava sen vaikutuksesta toimitukseen.

Kumpikin sopijapuoli saa purkaa Tilaussopimuksen kokonaan tai osittain, jos sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen jatkumisen johdosta viivästyy yli kolme (3) kuukautta.

19.  Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tilaussopimusta ja Palvelua koskevat riidat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.

Jos Tilaussopimusta ja Palvelua koskeva kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, näiden yleisten toimitusehtojen mukaisista tilaussopimuksista ja palveluista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi ja sovellettava laki on Suomen laki.

Back top top