Skip to Content

Säännöt

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KAUPPAKAMARI, SVKK RY
FINSK–RYSKA HANDELSKAMMAREN, FRHK RF
SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys, SVKK ry, Finsk–Ryska handelskammarföreningen, FRHK rf. Nimi on virallinen kahdella kielellä suomeksi ja ruotsiksi. Muissa yhteyksissä kauppakamari voi myös käyttää nimiä Finnish-Russian Chamber of Commerce, FRCC ja venäjäksi Зарегистрированная ассоциация Финско-Российская торговая палата, ФинРосТП lyhennetty nimi venäjäksi: З/А ФинРосТП. Kauppakamarin kotipaikka on Helsingin kaupunki ja se rekisteröidään Suomen yhdistysrekisteriin. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kauppakamariksi.

2 §
Kauppakamarin tarkoituksena on rakentaa liiketoiminnan mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän välille.

Kauppakamari on Venäjän-kaupan asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on tunnistaa talouden signaalit ja potentiaali.

Kauppakamari ei tavoittele poliittisia päämääriä, eikä sen ole tarkoitus tuottaa taloudellista etua siihen osallisille.

3 §
Kauppakamari on juridinen henkilö, jolla on oikeus hankkia ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia toimintansa tukemiseksi, periä jäseniltään jäsenmaksuja, solmia sopimuksia sekä kantaa ja vastata oikeudessa ja välimiesoikeudessa.

4 §
Sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksensa toteuttamiseksi kauppakamari

a) hankkii eri organisaatioilta toiminnalleen välttämättömiä tietoja, tilastoja, vuosikertomuksia ja muuta aineistoa, joka käsittelee koti- ja ulkomaankauppaa, eri toimialoja ja molempien maiden talouselämää;
b) edistää julkaisutoiminnalla ja tilaisuuksia järjestämällä jäsentensä ja muiden järjestöjen sekä yksityishenkilöiden välistä informaationvaihtoa.
c) auttaa jäseniään sekä muita suomalaisia ja venäläisiä yrityksiä, organisaatioita ja yksityishenkilöitä perehtymään molempien maiden lainsäädäntöön, koti- ja ulkomaankaupan käytäntöihin, tullimääräyksiin, kuljetus- ja huolintapalveluihin sekä maiden välisen kaupan muihin kysymyksiin järjestämällä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia;
d) organisoi tarpeen mukaan yhteistyöelimiä käsittelemään niitä kaupan ja eri toimialojen kysymyksiä, jotka kuuluvat kauppakamarin toimialaan;
e) julkaisee kauppakamarin toimintaan liittyvää informaatiota;
f) tekee yhteistyötä molempien maiden viranomaisten kanssa Suomen ja Venäjän välisen kaupan kehittämiseksi;
g) järjestää molemmissa maissa tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka edistävät Suomen ja Venäjän välisiä kaupallisia ja taloudellisia suhteita;
h) neuvoo suomalaisia ja venäläisiä yrityksiä sekä organisaatioita niiden osallistuessa kummassakin maassa järjestettäviin näyttelyihin, messuihin ja seminaareihin ja vienninedistämis- ja kansainvälistymismatkoille;
i) järjestää ja toteuttaa voittoa tavoittelematta Venäjän-kauppaan liittyvää koulutusta;
j) edistää maiden välisten kaupallisten organisaatioiden yhteistyötä;
k) ylläpitää molempien maiden kaupan ja talouselämän kysymyksiä koskevaa tietokantaa ja pitää tätä aineistoa kauppakamarin jäsenten sekä molempien maiden eri organisaatioiden käytettävissä;
l) toteuttaa muita toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä kauppakamarin päämäärien saavuttamiseksi.

Toimintansa tehostamiseksi kauppakamari voi perustaa Venäjän viranomaisten luvalla Venäjälle rekisteröityjä oikeushenkilöitä, edustustoja ja filiaaleja.

Kauppakamari voi perustaa Suomessa rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä osastoja, jotka toimivat kauppakamarin hallituksen vahvistamien sääntöjen pohjalta kauppakamarin päämäärien saavuttamiseksi.

5 §
Kauppakamarin varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka hyväksyy nämä säännöt ja jonka hallitus ottaa jäseneksi.

Jäseneksi voidaan hyväksyä myös yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröitynyt kaupparekisteriin.

Kauppakamarin hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet kirjallisten hakemusten perusteella. Kauppakamarin jäseneksi liittyminen edellyttää näiden sääntöjen kaikkien määräysten hyväksymistä. Jäsenhakemuksen hylkäämisestä voi valittaa sääntömääräiselle kokoukselle, jonka päätös on lopullinen.

6 §
Kauppakamarin kunniajäseniksi voidaan hyväksyä suomalaiset ja venäläiset oikeus- ja yksityishenkilöt, jotka ovat erittäin ansiokkaasti edistäneet kauppakamarin toimintaa ja tavoitteita. Kunniajäsenet valitsee kauppakamarin sääntömääräinen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenillä on kauppakamarin kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

7 §
Kaikilla kauppakamarin varsinaisilla jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, ja he maksavat vuosittain jäsenmaksun, jonka kauppakamarin hallitus on vahvistanut sääntömääräisen kokouksen päättämissä rajoissa.

Kaupallista toimintaa harjoittavilla yrityksillä jäsenmaksuperusteena on yrityskoko, joka määritellään jäsenten liikevaihdon tai työntekijämäärän taikka näiden yhdistelmän perusteella.

Ei-kaupallisilla yhteisöillä ja toiminimenhaltijoilla on kiinteä jäsenmaksu.

Kauppakamarin jäsenedut myönnetään jokaiselle jäsenenä olevalle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle erikseen.

Konsernin emoyhtiö voi valita myös konsernijäsenyyden, jolloin emoyhtiön jäsenmaksu muodostuu emoyhtiön ja liittyvien tytäryhtiöiden yhteenlasketusta yrityskoosta. Jokaisen konsernin tytäryhtiön on haettava kauppakamarin jäsenyyttä erikseen tullakseen konsernijäseneksi.

8 §
Kauppakamariin kesken vuoden liittyvät jäsenet maksavat liittymisvuoden jäsenmaksun porrastettuna seuraavasti:

• I kvartaalilla 75 %
• II kvartaalilla 50 %
• III kvartaalilla 25 % jäsenmaksusta ja
• IV kvartaalilla laskutetaan seuraavan vuoden jäsenmaksu.

Jäsenmaksut suoritetaan vuosittain ensimmäisen neljänneksen kuluessa.

Jäsenmaksujen laiminlyöminen toimintavuodelta johtaa kauppakamarin jäsenyydestä erottamiseen. Erottamispäätöksen tekee kauppakamarin hallitus.

Hallituksen päätöksellä voidaan kauppakamarin jäsen erottaa yhdistyslaissa määriteltyjen seikkojen lisäksi seuraavista syistä:

a) kauppakamarin toiminnan ja tavoitteiden vastaisen menettelyn vuoksi;
b) jäsenen toiminnan lakkaamisen, konkurssin tai virallisesti todistetun maksukyvyttömyyden vuoksi;
c) kauppakamarin sääntöjen mukaisten jäsenvelvollisuuksien täyttämättä jättämisen vuoksi;
d) jäsenmaksun maksamatta jättämisen vuoksi.

Erotetulla jäsenellä on paitsi kohdassa d tarkoitetussa tapauksessa oikeus saattaa hallituksen tekemä erottamispäätös käsiteltäväksi kauppakamarin seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle 40 päivää ennen kokousta. Jäsenyydestä erottaminen tai eroaminen ei oikeuta maksettujen jäsenmaksujen takaisinsaantiin.

Kauppakamarin jäsen voi erota jäsenyydestä, milloin tahansa jättämällä kirjallisen eroilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä kauppakamarin kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen on ilmoitettava jäsenyydestä luopumisesta syyskuun loppuun mennessä saadakseen vapautuksen seuraavan vuoden jäsenmaksusta. Ero astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta.

9 §
Kauppakamarin kokous voi olla sääntömääräinen tai ylimääräinen.

Sääntömääräinen kauppakamarin kokous kutsutaan koolle ja pidetään kauppakamarin puheenjohtajan tai hänen poissa ollessaan, varapuheenjohtajan johdolla. Sääntömääräinen kauppakamarin kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun menneessä.

Kauppakamarin kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kauppakamarin kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Viimeistään 15 päivää ennen sääntömääräistä kokousta kauppakamarin jäsenille lähetetään kirjallinen kutsu, jossa on ehdottomasti ilmoitettava kokouksen työjärjestys, pitopaikka ja -aika sekä muut tiedot, joiden ilmoittamista pidetään välttämättömänä. Kutsu voidaan toimittaa jäsenille myös sähköpostilla.

Kauppakamarin kokouksen päätökset tehdään kokouksessa edustettuina olevien kauppakamarin varsinaisten jäsenten yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Sääntöjen muuttamista koskevissa kysymyksissä vaaditaan kuitenkin vähintään 3/4 enemmistö kauppakamarin kokouksessa edustettuina olevien kauppakamarin varsinaisten jäsenten äänistä. Kauppakamarin purkamista koskevissa kysymyksissä vaaditaan vähintään 3/4 enemmistö kokouksessa edustettuina olevien kauppakamarin varsinaisten jäsenten äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään 90 päivää.

Äänestettäessä kauppakamarin jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kauppakamarin jäsen voi valtuuttaa toisen jäsenen edustamaan itseään sääntömääräisessä kokouksessa antamalla tälle valtakirjan.

10 §
Kauppakamarin sääntömääräisessä kokouksessa on:

a) käsiteltävä toimintakertomus ja tilinpäätös;
b) hyväksyttävä toimintakertomus ja vahvistettava tilinpäätös ja päätettävä tilintarkastajan tekemän kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
c) valittava kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet kaksivuotiskaudeksi;
d) valittava kauppakamarin tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja;
e) päätettävä jäsenmaksurajat, joiden mukaisesti hallitus vahvistaa seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruuden.
f) päätettävä muista asioista, jotka kauppakamarista annetun asetuksen tai kauppakamarin sääntöjen mukaan kuuluvat sääntömääräiselle kokoukselle sekä käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka hallitus on siirtänyt sääntömääräiselle kokoukselle.

11 §
Kauppakamarin ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle milloin tahansa kauppakamarin hallituksen tekemällä päätöksellä tai jos sitä vaatii kirjallisesti vähintään 1/10 kauppakamarin varsinaisista jäsenistä tai tilintarkastaja.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samoin kuin sääntömääräinen kokous lähettämällä viimeistään 15 päivää ennen ylimääräistä kokousta kauppakamarin jäsenille kirjallinen kutsu. Kutsu voidaan toimittaa jäsenille myös sähköpostilla.

12 §
Kauppakamarin toimintaa johtavan hallituksen muodostaa puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa ja 11 jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia voidaan kutsua kauppakamarin puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi. Jos puheenjohtaja ja myös varapuheenjohtajat tulevat estyneiksi hoitamaan tehtäviään, ylimääräinen kauppakamarin kokous valitsee uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat, jotka hoitavat tehtäviä seuraavaan sääntömääräiseen kauppakamarin kokoukseen saakka. Jos hallituksen jäsen eroaa tai on estynyt hoitamasta velvollisuuksiaan, ylimääräinen kauppakamarin kokous valitsee hänen tilalleen hallitukseen uuden jäsenen, joka hoitaa tehtävää uuden hallituksen valintaan asti, jos jäljellä jäävien jäsenten lukumäärä ei riitä hallituksen päätösvaltaisuuteen.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

a) panna toimeen kauppakamarin jäsenten kokousten päätökset;
b) johtaa ja ohjata kauppakamarin toimintaa;
c) valmistella ja vahvistaa kauppakamarin toimintasuunnitelma ja talousarvio;
d) vahvistaa sääntömääräisen kokouksen päättämien jäsenmaksurajojen mukaisesti seuraavan vuoden jäsenmaksut;
e) laatia ja esittää sääntömääräiselle kauppakamarin kokoukselle kauppakamarin toimintakertomukset ja vuotuiset tilintarkastuskertomukset;
f) hyväksyä ja erottaa kauppakamarin varsinaiset jäsenet;
g) valmistella sääntömääräiselle kauppakamarin kokoukselle ehdotus kauppakamarin puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitsemiseksi;
h) muodostaa työryhmiä kauppakamarin toimintaan liittyvien erilliskysymysten tutkimiseksi;
i) muodostaa avukseen työryhmiä ja nimittää asiantuntijoita, jotka pyynnöstä ja voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toteuttavat Suomen ja Venäjän väliseen kaupalliseen ja taloudelliseen toimintaan liittyviä tehtäviä, mm. tekevät analyysejä ja antavat arvioita ja lausuntoja;
j) tehdä sääntömääräiselle kauppakamarin kokoukselle esitys kauppakamarin kunniajäsenten nimittämisestä;
k) nimittää toimitusjohtaja ja tarvittaessa toimitusjohtajan sijainen johtamaan kauppakamarin käytännön toimintaa sekä antaa näille tarpeelliset toimintaohjeet. Toimitusjohtaja nimittää edustuston johtajat ja muun henkilökunnan.
l) päättää kauppakamarin omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta, kiinnittämisestä sekä lainanotosta;
m) johtaa toimitusjohtajan, hänen sijaisensa sekä rekisteröimättömien osastojen johtajien ja varajohtajien toimintaa;
n) myöntää toimitusjohtajan esityksestä 18 §:ssä mainitut toimiston toimihenkilöiden nimenkirjoitusoikeudet;
o) päättää muista hallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista.

13 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää. Kirjallinen ilmoitus aiotusta kokouksesta on lähetettävä hallituksen jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta, ja siitä on käytävä ilmi hallituksen kokouksen työjärjestys sekä pitopaikka ja -aika.

14 §
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä. Hallituksen puheenjohtajan tai tämän estyessä jommankumman varapuheenjohtajan on kuitenkin oltava aina kokouksessa läsnä. Hallitus ratkaisee asiat ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

15 §
Sääntömääräinen kauppakamarin kokous valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan, joiden on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymiä KHT-tilintarkastajia. Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu tarkastaa kauppakamarin hallinto ja taloudenhoito, mm. tuloslaskelmat, taseet, kirjanpito, tulo- ja menoarviot, kassa ja omaisuus.

Kauppakamarin hallitus esittää tilintarkastajalle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä hallituksen allekirjoittamat tilinpäätösasiakirjat, joista tilintarkastajan on annettava lausuntonsa saman vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

16 §
Kauppakamarin tuotot kertyvät:

a) varsinaisten jäsenten vuosittaisista jäsenmaksuista;
b) avustuksista, lahjoituksista ja erityisrahastoista;
c) palvelutuotoista;
d) julkaisu- ja informaatiotoiminnan tuotoista.

17 §
Kauppakamarin tilikausi on kalenterivuosi.

18 §
Kauppakamarin nimen kirjoittaa kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen oikeuttamaa toimihenkilöä yhdessä.

19 §
Siinä tapauksessa, että kauppakamari päätetään purkaa, käytetään kauppakamarin varat purkamisesta päättävän sääntömääräisen kauppakamarin kokouksen määräämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen toteuttamiseen.

20 §
Niissä kysymyksissä, joita näissä säännöissä ei ole käsitelty, noudatetaan Suomen lakia.


Säännöt on vahvistettu ja käyttöönotettu jäsenten kokouksessa 26.11.2020.

 

Back top top